';

Dades del prestador de serveis

L’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l’entitat titular de l’adreça electrònica apjcv.org i les seues dades d’identificació i localització són les següents:

Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana
Carrer Castán Tobeñas, 52. 1a
46018 València
CIF G98168552
Contacte: info@apjcv.org

Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest document de termes i condicions d’ús té l’objectiu de definir les condicions que regeixen l’edició i l’ús de les pàgines web i dels serveis ocalitzats en l’adreça electrònica apjcv.org, i regular-ne l’ús. Qualsevol usuari que accedisca a la informació i serveis que s’ofereixen en aquest domini està subjecte a aquest document. A més, determinats serveis poden estar afectats per termes i condicions específiques, als quals es pot accedir, si s’escau, als portals corresponents, que l’usuari ha de llegir i ha de complir també obligatòriament.

Responsabilitat de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)

L’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) deté la titularitat, la gestió i l’administració de la informació i dels serveis que s’ofereixen a través de l’adreça electrònica apjcv.org i ha d’observar que es compleixen els principis següents:

 • Respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de protecció de les dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i les normes que la despleguen.
 • Principi d’igualtat i accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics en els termes que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Principi de seguretat en la implantació i utilització dels mitjans electrònics.
 • Principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i l’autenticitat de les informacions i els serveis que s’ofereixen a través de mitjans electrònics.
 • Principi de neutralitat tecnològica i d’adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, tot garantint la independència en l’elecció de les alternatives tecnològiques pels ciutadans i per l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV). A aquest efecte, l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) farà servir estàndards oberts i, si s’escau i de manera complementària, estàndards que siguen d’ús generalitzat pels ciutadans.

Exclusió de responsabilitat

L’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) únicament es fa responsable de l’oficialitat i la veracitat de la informació i dels serveis que s’ofereixen directament a través del domini apjcv.org.

Així mateix, l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) actua de bona fe en posar a la disposició dels usuaris la informació i els serveis a través del seu domini apjcv.org. Per això, no es fa responsable de:

 • La informació reproduïda per tercers i, en particular, de la informació present en la memòria cau dels cercadors (serveis de catching).
 • Les fallades tècniques que puguen impossibilitar l’accés a la informació i als serveis que s’ofereixen a través del domini apjcv.org.
 • L’accés i l’ús a la informació i els serveis per menors d’edat.
 • L’accés i l’ús il·lícit per part dels usuaris, i especialment les activitats conegudes com framing o pharming.
 • L’ús inadequat per tercers aliens a l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) i, en concret, quan aquests tercers suplanten o emulen la identitat corporativa de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV).
 • Els continguts dels enllaços que dirigisquen a pàgines externes al domini apjcv.org.

Obligacions dels usuaris

Té la consideració d’usuari qualsevol ciutadà que accedisca a la informació o serveis localitzats en el domini apjcv.org, en faça o no ús d’aquesta informació o serveis. En l’ús de la informació i serveis que s’ofereixen a través del citat domini, els usuaris tenen les obligacions següents:

 • S’han de comprometre a usar de bona fe la informació i els serveis que l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) ofereix a través de l’adreça electrònica uv.es.
 • Han de complir aquesta normativa, els Estatuts de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) i la resta de l’ordenament jurídic. En particular, han de respectar els drets dels ciutadans, i especialment els seus drets a la protecció de dades, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.
 • Han de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) i de tercers, d’acord amb la legislació vigent.
  Han de col·laborar amb l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV), quan es tinga coneixement de la comissió de fets il·legals o delictius en relació amb l’ús dels recursos informàtics i telemàtics de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV).

En cap cas no es pot usar la informació i els serveis referits en aquest document per a les finalitats següents:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, l’honor, la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 • Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV).
 • Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV).
 • Danyar els sistemes físics i lògics de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV), dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment citats.

Accés a serveis amb login

L’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) proporciona a determinats usuaris, en funció de la vinculació que hi tinguen, accés a determinats serveis que requereixen la seua identificació i autenticació.

En l’ús d’aquests serveis, l’usuari té les obligacions següents:

 • Servar secret de les claus o contrasenyes d’accés als serveis d’accés restringit. És prohibit facilitar les dades d’usuari i contrasenya a tercers.
 • Les contrasenyes no han de ser emmagatzemades en fitxers, suports o cap altre lloc als quals persones sense autorització puguen accedir.
  Sempre s’ha d’utilitzar contrasenyes segures que incorporen vuit o més caràcters, majúscules, nombres o signes, i que no han de ser paraules, noms o conceptes.

És prohibit l’accés a aquestes aplicacions sense les autoritzacions corresponents. l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) només és responsable de les mesures de seguretat relacionades amb l’accés a aquests serveis.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, el codi font, el logos, les marques i els altres signes distintius que apareixen en el domini apjcv.org pertanyen a l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Protecció de dades

Dades publicades en apjcv.org

Les pàgines allotjades en el domini apjcv.org contenen dades de caràcter personal. L’ús d’aquestes dades depèn de la seua categoria. Així:

 • Dades de contacte: Aquestes dades només es poden utilitzar per a finalitats acadèmiques i administratives. El fet d’utilitzar-les per a finalitats diferents d’aquests, i en particular per a finalitats comercials o d’enviament massiu de correus (SPAM), es considera contrari als principis de l’article 4 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, i els seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.
 • Publicacions administratives: Es tracta de publicacions que es fan en compliment dels articles 42, 43, 45 i 46 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
  administracions públiques. És prohibit qualsevol ús per a finalitats diferents a les que estableix aquesta llei.

En tot cas, és prohibit recollir i emmagatzemar dades personals publicades en el domini apjcv.org

Dades de navegació

D’altra banda, en la navegació i ús dels serveis localitzats en el domini apjcv.org, s’ha de tenir en compte la política de privadesa i la política de cookies de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV).

Normes aplicables

Sense perjudici del que disposa aquest document de termes i condicions, els usuaris se sotmeten a la legislació espanyola. Per qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions generals, l’usuari se sotmet als jutjats i tribunals espanyols.
Si els usuaris tenen la condició de membres de la comunitat universitària, han de tenir en compte el compliment del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV).

Vigència i registre de canvis

Aquest document de termes i condicions és aplicable des de la data de la seua publicació. l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) es reserva el dret de modificar-lo sense més exigències que la realització dels corresponents avisos als usuaris de les pàgines contingudes en el domini apjcv.org.

Si algun punt o clàusula d’aquestes condicions generals és considerat nul o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afecta les altres disposicions de les condicions generals.