';
Legislació. APJCV. Un espai de reflexió, reivindicació i intercanvi.
L’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) és un espai de reflexió, reivindicació i intercanvi per al col·lectiu de persones que treballem en l’àmbit de les polítiques de joventut.

Documents

Legislació bàsica de les polítiques de joventut

LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021. [2020/11362]

DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana. [2015/5396]

Estrategia Valenciana de Juventud (EVJ) 2019-2023

Normativa sobre perfils professionals i funcions laborals

Perfil profesional SSC567_3 – Información Juvenil

Perfil profesional SSC564_2 – Dinamización actividades tiempo libre infantil y juvenil

Perfil profesional SSC565_3_RV_20 – Dirección proyectos tiempo libre infantil y juvenil

BOE-A-2011-8054 – Cualificaciones profesionales juventud INCUALText consolidat

Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana –  Text consolidat

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público – Text consolidat

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en lalínia nominativa de 6030000, «Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 – Article 6 – funcions i característiques del personal A2 i B.

BOE-A-2021-4476 – III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación sociocultural